Správa o Letnej škole politickej etiky 2014 na Inštitúte aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach

Home/Aktuality/Správa o Letnej škole politickej etiky 2014 na Inštitúte aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach

Správa o Letnej škole politickej etiky 2014 na Inštitúte aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach

V dňoch 15.-24. Septembra 2014 Teologická fakulta vo svojich priestoroch hostila účastníkov Letnej školy politickej etiky. Účastníkmi boli študenti postgraduálneho štúdia humanitných vied z krajín strednej Európy – Maďarska, Rumunska, Srbska, Rakúska, Česka, Poľska, Ukrajiny a Ruska, ktorých doplnila aj doktorandka našej fakulty Andrea Križanová s hodnotnou prednáškou o Osobnosti dobrovoľníka v misijnej práci.

Letnú školu, pod názvom „Kam kráča civilná spoločnosť v Strednej Európe?“ organizoval Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s výmennou sieťou CEEPUS združujúcu univerzitných pedagógov, doktorandov a študentov strednej Európy v spoločnej sieti AT 702 pod názvom Etika a politika v európskom kontexte. Túto sieť založila iniciatíva profesorky Ingebor Gabrielovej, vedúcej Inštitútu sociálnej etiky pri Katolíckej teologickej fakulte Viedenskej univerzity a zahrňuje 16 univerzít strednej Európy. Študenti, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto školy v programe CEEPUS, dostali podporu od Združenia pre sociálnu etiku v strednej Európe ako aj od Nadácie Pro Oriente, obidve so sídlom vo Viedni.

Participujúcich študentov privítal dekan fakulty Prof. Cyril Hišem, a program týždňa otvorili úvodné prednášky docentov ThDr. Ing. Inocenta-Máriu V. Szaniszla OP, PhD. (Sekulárny štát a spoločné dobro) a ThDr. Martina Uháľa, PhD.,  riaditeľa Inštitútu (Súčasná politická a spoločenská situácia na Slovensku).

Program konferencie pozostával každý deň z prednášky jedného alebo dvoch pedagógov, ktoré nasledovali prednášky 15 študentov a doktorandov s bohatými diskusiami. Študenti z Filozofickej fakulty Belehradskej univerzity Milan Radovanovič (prednáška o židovskom exode z Juhoslávie do Izraela od roku 1949) a Nikola Milikič (Obrázky Juhoslávie v historických textoch bývalých juhoslovanských republík), študenti z Univerzity kardinála Štefana Wyszinského z Varšavy Alina Gut (Úloha civilnej spoločnosti v rozvoji regionálnej vlády v Poľsku), Robert Mieczkowski (Dôležitosť pamäti vo formovaní zahraničnej politiky v strednej a východnej Európe), Adam Raszewski (Politická filozofia baróna de Chamborda ako príklad doktríny monarchistického legitimizmu), študentka Doktorandskej školy politických vied Bukureštskej univerzity Roxana Marinová (Nadradenosť politických elít medzi normatívnym a deskriptívnym prístupom), Iuliu-Marius Morariu z Pravoslávnej fakulty Babes-Bolyai univerzity Cluj-Napoca (Budúcnosť rumunskej spoločnosti medzi komunistickými reminiscenciami a ich demokratickou neschopnosťou), Péter Jenei z Debrecínskej univerzity reformovanej teológie (Čo to znamená byť emigrantom v biblických dobách?), Edwin Bonislawski (Sociálne ľudské práva po páde komunistického systému v Poľsku) a Lyudmyly Ivanyukovej z Viedenskej univerzity (Cirkvi a ľudské práva v procese demokratizácie na Ukrajine), Petro Darmoris z Katolíckej univerzity z Ľvova (Náboženský pluralizmus zoči-voči spoločenstvu slobody podľa D. Hollenbacha), Erwin Tereščenko z Inštitútu sv. Cyrila a Metóda moskovského patriarchátu postgraduálnych štúdii (Spoločnosť, štát a Cirkev v postkomunistickom Rusku), Karolína Šípková z UK Praha (Osobná autonómia počas choroby, naratívny prístup v bioetike), Justyna Suchý z Opolskej univerzity (Workoholik v rodine- výhody a nevýhody).  V strede týždňa ich prezentácie obohatili prednášky ďalších odborníkov, ako prof. Matthias Voght z Vysokej školy Zittau-Goerlitz (Umenie a kultúra v civilnej spoločnosti), Dr. Marijana Kompes z KTF Viedenskej Univerzity (Konceptuálne dejiny a etická relevancia civilnej spoločnosti ako aj prednáška chorej prof. Gabrielovej- Náboženstvo vo verejnej sfére), Dr. Adriana Jesenková z Filozofickej Fakulty UPJŠ Košice (Koncept verejnosti), prof. Radu Preda, riaditeľ Inštitútu pre štúdium obdobia totality a rumunského exilu pri Úrade vlády Rumunskej republiky a profesor sociálnej etiky na Univerzite Cluj-Napoca (Civilná spoločnosť a vyrovnanie sa s minulosťou) a Prof. Piotr Sula, zástupca riaditeľa Inštitútu politických vied Wroclavskej univerzity ({Ne}civilná spoločnosť v Poľsku). Všetci spolu diskutovali nielen o budúcnosti politiky ako takej v dnešnej Európe ale aj o úlohách Cirkvi v rámci občianskej spoločnosti.

Možno povedať, že študenti postgraduálneho štúdia preukázali mimoriadnu erudovanosť v témach svojich dizertačných prác a samotní profesori preukázali potešenie zo spolupráce s mladými budúcimi expertmi. Jedným z vrcholov Letnej školy bola aj pódiová panelová diskusia, v rámci ktorej nás poctili svojou návštevou podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a  poslanec NR SR za KDH, bývalý europoslanec Ján Figeľ spolu so starostom mestskej časti Košice-Západ a kandidátom na primátora Košíc, Rudolfom Bauerom, aby diskutovali o občianskej angažovanosti vo veciach verejných. Diskusiu ozdobila svojou umeleckou tvorbou kresťanská rocková kapela Slnovrat z Bardejova a zavŕšila slávnostná večera v priestoroch TF.

Kultúrno-spoločenské aktivity letnej školy zahrňovali návštevy Technického múzea, Arcibiskupského paláca, Dómu sv. Alžbety s výstupom do veže katedrály a prehliadky kostola sv. Michala ako aj návšteva Štátneho divadla Košice a predstavenia opery La Traviata. Ďalším vrcholom letnej školy bola v sobotu organizovaná návšteva katolíckeho kostola v rómskej osade Jarovnice a neskoršia návšteva sakrálnych priestorov Červeného kláštora spojená so spoločným obedom a plavbou na pltiach po rieke Dunajec. Tento výlet sme zakončili v pravoslávnom katedrálnom chráme v Prešove, čo veľmi ocenila tretina študentov letnej školy pravoslávneho vierovyznania.

Prvá Letná škola organizovaná Inštitútom sa ukázala ako hodnotná a veľmi prospešná akcia obohacujúca ako zahraničných tak aj domácich študentov, ktorí uvítali kritickú diskusiu o metódach toho-ktorého výskumu použitého v dizertačných prácach, čo ich posunulo ďalej. Počas trvania školy sa vytvorila veľmi dobré spoločenstvo akademikov, vzájomne si vymieňajúcich vedecké poznatky a teórie spolu s praktickými skúsenosťami. Účastníci vyjadrili spokojnosť a radosť z toho, že mohli spolu zdieľať svoje študijné smerovanie v jednodiacich odboroch, výslekom čoho je založenie spoločnej internetovej skupiny, kde diskusia započatá na Letnej škole pokračuje ďalej. Mesto Košice, ktoré v minulom roku bolo európskym hlavným mestom kultúry a práve z tohto dôvodu chcela Viedenská univerzita usporiadať túto školu v Košiciach, ostalo prekvapujúco hlboko vryté v srdciach našich doktorandov a pedagógov. Ich nadšenie našim mestom, históriou a kultúrou je jednou z najlepších prezentácii, ktoré si títo od nás odnášajú.

Inocent-Mária V. Szaniszló OP, Ivana Pločicová, Norbert Szanyi

Dunajec Foto Aula

By |5. októbra 2014|Categories: Aktuality|

About the Author: