Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza za rok 2017

Home/Aktuality/Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza za rok 2017

Prehľad najdôležitejších udalostí Inštitútu aplikovanej etiky Alexandra Spesza za rok 2017

II.1. Pokračovanie projektu : „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“ číslo CBC02/PSK-I/043, spolufinancovaného v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR, konaného v Prešove v časovom rozhraní : od 12.12.2016 do 30.04.2017. (účastník M. Uháľ)

II.2. Konferencia a prezentácia kultúrnych tradícií Slovenska a Ukrajiny, ako súčasť projektu „Priateľstvo a pomoc bez hraníc“. Konferencia bola na tému: „Cez kultúrne, duchovne a sociálne otázky ku vzájomnému porozumeniu II.“ Konferencia sa konala 14.2.2017. Prešov. (účastník M. Uháľ)

  1. 3. Pravidelné aj príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu.

Viac mimoriadne ako pravidelné pracovné stretnutia členov inštitútu pri plánovaní činnosti a zabezpečovaní a realizácií aktivít a riešenia organizačných úloh. V súčasnosti najviac venovaných tvorbe medzinárodného študentského parlamentu prostredníctvom našich študentov a členov inštitútu. (D. Hudáková, Š. Rabatinová, L. Balogová, M. Uháľ)

II.4.  Občasné pracovné stretnutia s kolegom inštitútu prednášajúcom v zahraničí.  

Občasné, pracovné, konzultačné stretnutia sa uskutočňujú na stretnutiach s Košickým rodákom a člnom inštitútu prof. ThDr. Ing. Inocentom Szaniszlom, toho času pôsobiacom na Pontificia Universita S. Tommaso d´Aquino: Angelicum v Ríme. (koordinátor. M. Uháľ)

II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach OZ KOVO.

Pravidelné aj príležitostné pracovné stretnutia s odborármi z odborového zväzu Kovo, zastúpeného najčastejšie. P. Jozefom Balicom a Monikou Benedekovou.Stertnutia zamerané na koordináciu práce odborov v jej metodickej a eticko-obsahovej časti aktivít, ako aj širšej propagácii a etickej profilácii otázky Spravodlivej mzdy. (koordinátor M. Uháľ)

II.6. Občasné konzultačno-informačné stretnutia s neoficiálnymi klubmi, či spoločen-stvami podnikateľov.

Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov pri prejednávaní aktivít alebo stanovísk na isté otázky hospodárskej etiky. (koordinátor p. Radoslav Ivanko a M. Uháľ)

II.7. Spoluorganizácia konferencie spolu s Katedrou Spoločenských vied TFKU, OZ pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, Slovenska sieť proti chudobe.

Konferencia s názvom – Nová paradigma:  transformatívna stratégia EÚ, ktorá investuje do sociálnych práv, znižuje chudobu a nerovnosť, umožňuje život v dôstojnosti.  Konferencia sa konala dňa 1.12.2017, na TFKU Košice. S prednáškou s názvom : „Spravodlivá mzda ako súčasť stratégie trvalo udržateľného rozvoja“ vystúpil M. UHáľ.

II.8. Prednáška na odbornom seminári podnikateľov s názvom (Ne)sloboda vo financiách.. Zameraný na otázky financovania a správneho postoja k financiám ako celku so špecifickým pohľadom na dlhy a investície. 2 prednášky: doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD.  Prednáška:Etika, rozhodovanie, spoločnosť, zamestnanie…“ Prednáška: „Problém rozporu zákonov a etických noriem.

II.9. Výročné medzinárodné stretnutie zástupcov sociálnych aktivít „Vincentínskej rodiny“ Uvedené stretnutie rodiny – „De Paul“ strednej Európy sa konalo v dňoch 21-22.5.2017, v Ukrajinskom meste Sniatin ako výročná spomienka na bl. sestru Martu Viecku, zavraždenú vo väzení komunitami. Stretnutie sa koná ako spomienka jej smrti a jej beatifikácie. (účastník M. Uháľ)

II.10. Odborno-praktická stáž člena inštitútu na Ukrajine.

Uskutočnenie stáže na Ukrajine v spolupráci so slovenskou aj ukrajinskou provinciou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Stáž sa týkala ďalšieho rozvoja sociálnych aktivít medzi bezdomovcami a drogovo závislými mužmi aj ženami na Ukrajine ako dielo Misijnej spoločnosti a vyhodnotenie doterajších programov. Zároveň sa tvorili nové plány na rozvoj týchto charitatívnych a misijných aktivít v tomto prostredí. Stáž sa uskutočnila v Soči a Kyjeve v máji 2017. (zúčastnil sa M. Uháľ)

II.11. Odborný seminár Organizovaný klubom KDH a Pastoračným centrom ul. Svätej Rodiny 1. Seminár na tému – Európa, Slovensko a kresťania – sa uskutočnil v pastoračnom centre farnosti sv. Rodiny na Furči – Sídlisko Košice – Dargovských hrdinov dňa 23.6.2017. S Prednáškou na tému – Kresťanské hodnoty v súčasnej spoločnosti vystúpil M. Uháľ  

II.12.  Vedecko-pedagogická stáž v zahraničí – Poľsko.

Vedecko-pedagogická stáž prostredníctvom vysokoškolskej mobility na univerzite: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  prostredníctvom programu ERASMUS+. Mobilita sa konala v dňoch – 14.-16. 3. 2017. vo Warszawe. (účastnil sa: M. Uháľ)

II.13. Verejno-odborné kolokvium o otázkach súčasnej politickej etiky pre politický klub KDH. Kolokvium sa konalo ako verejná diskusia o súčasných politických otázkach. Konané v Košiciach – Furča.

II.14. Spoluorganizácia konferencie s TFKU a OZ KOVO.

Konferencia na tému: „Spravodlivá a etická mzda. Utópia alebo realistický koncept? Patrí etika k podnikaniu, k odmeňovaniu?“ Konferencia sa konala na TFKU Košice 24. Októbra 2017. (zúčastnil sa: M. Uháľ.)

II.15. Verejno-popularizačné kolokvium na tému : Rozkradnutý štát. Podujatie organizované v rámci Hanusových dní v Košiciach v dňoch 19-24 november 2017. v DKC Veritas. Reflexie a názory na oblasť etiky vo verejnom a  politickom živote. (účastník M. Uháľ) https://www.hanusovedni.sk/archiv/rozkradnuty-stat/ ;

http://www.vyveska.sk/rozkradnuty-stat.html

II.16. Spoluorganizácia výročnej pamiatky na prof. Alexandra Spesza. Memoriál sa konal z príležitosti 50 výročia od smrti Alexandra Spesza v Bardejove v dňoch 17-18.novembra 2017. (účastník – M. Uháľ, R. Lojan)   

II.17. Spoluorganizácia výročnej konferencie s názvom „Odkaz a miesto morálnej teológie v súčasných spoločenských pomeroch.“ Konferencia sa konala ako jedna z aktivít konaných v rámci Memoriálu prof. Alexandra Spesza. Konaný v Bardejove 18.11.2017. (účastník M. Uháľ. R. Lojan)

II.18. Motivačno-popularizačný zájazd do Paríža.

V rámci projektu kreácie stredoeurópskeho študentského parlamentu sa tri študentky TFKU a členky inštitútu IAS zúčastnili zájazdu do Paríža na návštevu spriaznených subjektov a pre lepšie spoznanie sa zakladajúcich členov vznikajúceho parlamentu. Konaný 27-29. 12.2017. Paríž. (účastníčky –  D. Hudáková, Š. Rabatinová, L. Balogová,)

  1. Účasť na medzinárodnom projekte „Future diplomacy vs. new challenges.“

Tri študentky TFKU a členky inštitútu aplikovanej etiky sa zúčastnili na úvodnom stretnutí v projekte kreácie Európskeho mládežníckeho parlamentu Strednej a Východnej Európy sv. Cyrila a Metoda v meste Ternopiľ na Ukrajine. Projekt s názvom „Future diplomacy vs. new challenges“ sa konal v dňoch 3-5. Decembra 2017 v Ternopiľ na Ukrajine. (účastníci D. Hudáková, Š. Rabatinová, L. Balogová,)

By |28. apríla 2018|Categories: Aktuality|

About the Author: