O inštitúte

Home/O inštitúte

Významná katolícka osobnosť, novotomistický filozof a profesor morálnej teológie Alexander Spesz inšpiroval svojím životom, podnetným dielom a vedeckou činnosťou niekoľkých vedeckých pracovníkov až tak, že sa v jeho mene rozhodli stretávať sa na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU), Teologickej fakulty v Košiciach (TF), aby prostredníctvom jemu venovaného inštitútu, napĺňali morálne posolstvo tohto výnimočného etika dvadsiateho storočia.

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza TF KU vznikol 29. septembra 2009 z ambicióznej iniciatívy fr. P. doc. ThDr. Ing. Inocenta – Mária V. Szaniszló OP, PhD. a jeho blízkych spolupracovníkov s úmyslom vytvoriť novú vedeckú platformu, ktorá by pomáhala aktivizovať a podporovať študentov teologickej fakulty hlavne v oblasti morálnej teológie. Vedecký inštitút mal poskytnúť vedeckú záštitu a priestor študentom TF KU, ktorí chceli sami profesijne rásť a morálne sa posmeľovať, aby dokázali so svojimi kresťanskými zásadami ľahšie uspieť aj mimo katolíckych kruhov. Skvalitniť podmienky na prípravu študentov a nájsť vhodnú argumentáciu pre spoločenskú prax poskytla práve oblasť aplikovanej etiky, ktorá ponúkla široký dôkazový i pojmový aparát vhodne sa uplatňujúci v dialógu s inými etickými pohľadmi a názormi. Zároveň začala vytvárať priestor pre ďalšie oblasti svojho pôsobenia. Okrem vytvárania prostredia pre dialóg a reflexiu aktuálnych morálnych tém súčasnej spoločnosti a presadzovania etických hodnôt do rôznych oblastí spoločenského života, umožnil inštitút svojím odborným zázemím aj hosťovanie zahraničných či domácich odborníkov z rôznych oblastí aplikovanej etiky.

Prvotná činnosť inštitútu bola zametaná predovšetkým na rozvoj, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt organizovaním a návštevou konferencií, seminárov prednášok a kurzov, vydávaním zborníkov, článkov a inej publikačnej činnosti. Za všetkými týmito činnosťami inštitútu, ktoré sa do dnešnej doby uskutočnili, vidieť množstvo zodpovednej a obetavej vedeckej práce organizačnej činnosti a neutíchajúcej angažovanosti. Za krátku dobu existencie inštitútu jeho predstavitelia i množstvo dobrovoľníkov svojpomocne zrealizovali niekoľko konferencií zameraných na rôzne sféry aplikovanej etiky aj s medzinárodnou účasťou, možno spomenúť napríklad konferenciu Populizmus vs. služba občanom či veľmi úspešnú konferenciu spojenú s diskusným fórom Quo vadis EU?, ktoré vážne oslovili nielen študentskú obec ale aj širšiu verejnosť. Minulý rok sa uskutočnila významná konferencia o živote a diele profesora Karl-Heinz Peschkeho, SVD pri príležitosti jeho životného jubilea.

V tomto roku inštitút usporiadal konferenciu Hľadanie dialógu modernej kultúry a teológie, na ktorej vystúpila dr. Edeltraud Koller zo Súkromnej katolíckej univerzity v Linzi v Rakúsku so zaujímavou témou o ženskej etike, sestra Laura Baritz, OP z budapeštianskej univerzity Corvinus s prednáškou o podnikateľskej etike založenej na etike čností, ale aj profesor Emilio Platti, OP s prednáškou s názvom Napätie v medzinárodnom moslimskom spoločenstve, ktorý dostal cenu inštitútu za rok 2013 za jeho prínos v oblasti dialógu moslimskej a kresťanskej kultúry. Profesor Platti je Belgičan a je jedným z významných svetových vedcov v oblasti moslimsko-kresťanského dialógu. Okrem svojej alma mater Katolíckej univerzity v Louvain v Belgicku prednáša aj na Institut catholique v Paríži a v poslednej dobe na Univerzite sv. Tomáša v Manille na Filipínach. Vzácny je jeho optimistický pohľad na moslimsko-kresťanský dialóg, ktorý je založený na jeho štyridsaťročnom pôsobení na Orientálnom inštitúte pri dominikánskom kláštore v Káhire v Egypte.

Základným poslaním inštitútu je však systematické vzdelávanie a školenie. Preto sa v súčasnosti sústredí aj na organizáciu vzdelávacích kurzov zabezpečujúcich základnú osvetu z morálnej teológie, biznis etiky, politickej etiky, bioetiky, etiky manažmentu, medicínskej etiky a pod., ktoré majú za cieľ morálne a eticky dvíhať študentské a všeobecne ľudské povedomie v rôznych oblastiach hospodárstva, politiky či medicíny. Svojím zameraním sa snažia vyvolať záujem o morálne hodnoty, princípy a o osobnosť človeka nielen u študentov fakulty, ale hlavne chcú vážne osloviť práve osoby z oblasti domácej i medzinárodnej podnikateľskej praxe, politikov a štátnikov, ktorým sa inštitút taktiež snaží poskytnúť informácie i hodnoty prostredníctvom absolvovania kurzov, prednášok či inej formy vzdelávania sa v tejto oblasti. V rámci etiky podnikania a hospodárstva chce zaujať predovšetkým primeranými odpoveďami na otázky o sociálno-ekonomickej zodpovednosti podnikateľa, etike vedenia podniku, etike podávania informácií a tiež prostredníctvom oblasti politickej etiky podávanej v kontexte morálnej teológie venujúcej sa otázkam chudoby a solidarity a ponúknuť tak aktuálne a podnetné morálne hodnoty. V tejto oblasti spolupracujeme s profesorom Paulom Roettigom z Viedne, ktorý prednáša biznisetiku na univerzitách v Leobene a Steyeri v Rakúsku.

Okrem týchto aktivít sa inštitút etiky stal aj spolukoordinátorom dvoch medzinárodných výmenných študijných a prednáškových sietí profesorov a študentov medzi viac ako tuctom univerzít zo strednej a východnej Európy CEEPUS. Jedna zo sietí sa venuje bioetike pod vedením dekanky Teologickej fakulty Viedenskej univerzity prof. Sigrid Mueller a druhá sieť zase politickej a sociálnej etike pod vedením prodekanky tej istej univerzity prof. Ingebor Gabriel. Na vysokej odbornej úrovni sa inštitút zaoberá predovšetkým novými metodickými, technickými a metodologickými problémami súčasnej bioetiky a medicínskej etiky. Osobitne v tejto oblasti presadzuje okrem dôslednej informovanosti aj praktickú aplikáciu najmodernejších výsledkov vedy do života človeka tak, aby bol na tieto pokrokové výdobytky doby morálne dobre pripravený a zrelý. V tomto zmysle podchytáva a skúma všetky jej odvetvia. Zaoberá sa psychoterapiou, etickým riešením potratov, dôstojnosťou človeka i lekárskeho povolania, eutanáziou, hodnotami života a zdravia, biomedicínskym výskumom, asistovanou reprodukciou, manipuláciou s ľudským embryom a podobne. Z toho dôvodu inštitút začal spoluprácu s Mediusom, komorou pre medicínske právo, s ktorou uskutočnil niekoľko významných konferencií, ako napr. Biomedicínsky výskum v roku 2012, z ktorej vyšiel hodnotný zborník. V príprave je budúcoročná nová konferencia s témou Reprodukčné práva ženy.

Inštitút má ambície v blízkej dobe vytvoriť vlastný vedecký časopis, v ktorom mieni publikovať nielen vlastné vedecké články, ale umožní zverejniť aj názory iných odborníkov zaoberajúcich sa aplikovanou etikou v rôznych tematických oblastiach aplikovanej etiky. Týmto chce vytvoriť priestor pre rozmanitý, kritický a konštrukčný dialóg založený na vedeckej a bádateľskej báze. V nadväznosti na tieto ambície by inštitút chcel budúcnosti okrem rozvoja vzdelávania v týchto oblastiach, poskytovať aj poradenskú a odbornú činnosť za účelom rozširovania systematickej eticko-morálnej osvety medzi politickými elitami, podnikateľmi, zdravotníckymi zamestnancami, ale aj pedagógmi či inými pracovníkmi verejnej alebo súkromnej správy.

Inštitút aplikovanej etiky
Inštitút aplikovanej etiky – užívajúci skratku IAS je právnická osoba zhŕňujúca dve inštitúcie. Je to občianske združenie s názvom „Inštitút aplikovanej etiky“, ktoré sa venuje vzdelávaniu a šíreniu postoja katolíckej etiky v jej aplikácii do sociálneho prostredia s prednostným zameraním na otázky bioetiky, politickej etiky, hospodárskej etiky, „infoetiky“, alebo aj Sociálnej náuky Cirkvi, zameranej na interakciu jedinca a sociálneho prostredia spoločnosti. Druhou inštitúciou je „Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza“, ktorý je zriadený ako pracovisko TF KU Košice s podobným zameraním ako občianke združenie. Jeho úlohou je zabezpečovať výuku spomenutých etických disciplín v akademickom prostredí a prehlbovať vedecké kontakty s inými subjektmi v oblasti vedy a vzdelávania v uvedenej oblasti. IAS vždy a súčasne zastupuje obidve právnické osoby a koná v ich mene za účelom popularizácie a aplikácie a etiky do sociálneho prostredia.