Ochrana osobných údajov

Home/Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na www.etickyinstitut.sk

Rešpektujeme súkromie našich zákazníkov a k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. Na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a komunikáciu so zákazníkom.  V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.etickyinstitut.sk
  Inštitút aplikovanej etiky, o.z., Hlavná 89, 041 21 Košice, IČO: 42108080
  Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.etickyinstitut.sk.
 2. Sprostredkovateľ
  GEIS Parcel SK, s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen
  Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 3. Účel spracúvania osobných údajov
  – Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
  – Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
  – Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
  – Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov

na stránke www.etickyinstitut.sk
– Evidencia zákazníckych objednávok na účely riešenia prípadných reklamácií.
– Evidencia zákazníkov, ktorí súhlasili pri registrácii so zasielaním noviniek na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  – Fakturačné údaje  (meno a priezvisko/obchodný názov*;  adresa trvalého bydliska/sídla*; IČO*, DIČ*).
  – Údaje na doručenie (meno a priezvisko príjemcu; adresa doručenia; telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho kuriérske spoločnosti).
  – Kontaktné údaje (meno kontaktnej osoby*; telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom; adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok, ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle, v prípade súhlasu pre reklamné účely).
  – Údaje o vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
  *) Iba pre registrácie firiem.
 2. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
  Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 3. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté
  Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov ani žiadnym iným tretím stranám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru.
  – Rozsah poskytovaných údajov: meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
 4. Zverejnenie údajov
  Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 5. Práva a povinnosti dotknutej osoby
  – Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
  – Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje, a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
  – Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje na doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
  – Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) vyžadovať od prevádzkovateľa: informácie o stave spracovania svojich osobných údajov; informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje; odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov.
  Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na neurčitý čas. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
  Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z. z. písomne alebo osobne na adrese Inštitút aplikovanej etiky, Hlavná 89, 041 21 Košice.
  Prevádzkovateľ internetového obchodu www.etickyinstitut.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hekerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.