Odstúpenie od zmluvy

Home/Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Inštitút aplikovanej etiky, o.z.,  Hlavná 89, 041 21 Košice,  IČO: 42108080
 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

 

 

 

– Dátum objednania/dátum prijatia*:

 

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

 

– Dátum  a podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

………………………………………………………..

 

* Nehodiace sa prečiarknite.