Publikácia „Závislosti“

Home/Aktuality/Publikácia „Závislosti“

Publikácia „Závislosti“

Autorkou publikácie je dr. Michaela Šuľová z Katedry spoločenských vied TFKU a Inštitútu aplikovanej etiky A. Spesza.

Publikácia Závislosti sa zameriavame na tzv. látkové závislosti, ako ich definuje Medzinárodná klasifikácia chorôb. Na závislosť nazeráme ako na poruchu mozgu, ktorú spôsobuje účinok psychoaktívnych látok.

Kniha je štruktúrovaná do trocha kapitol. Cieľom prvej kapitoly je definovať psychoaktívne látky a klasifikovať ich podľa MKCH-10. Ďalším cieľom je opísať biochemický mechanizmus ich pôsobenia, nakoľko závislosť je chápaná ako porucha mozgu. Cieľom je aj analyzovať jednotlivé modely závislosti. Dôležitým cieľom je objasnenie detoxifikácie a substitúcie ako foriem liečby závislosti.

Druhá kapitola je zameraná na konkrétne druhy psychoaktívnych látok, a to alkohol, opioidy, kanabinoidy, sedatíva a hypnotiká, kokaín, stimulanciá (amfetamíny, kofeín), halucinogény, tabak a prchavé rozpúšťadlá. Cieľom je opísať tieto psychoaktívne látky z pohľadu ich účinkov, somatických a psychických následkov, prejavov abstinenčného syndrómu a možnosti liečby.

Posledná kapitola je zameraná na protidrogovú politiku. Cieľom je  predstaviť základné dokumenty súvisiace s bojom proti zneužívaniu drog, a to na úrovni celosvetovej, európskej a národnej. Ďalším cieľom je zmapovať stav užívania psychoaktívnych látok v Európskej únii a na Slovensku.

Kniha je určená predovšetkým študentom sociálnej práce, prípadne študentom iných spoločenskovedných odborov. Sociálny pracovník sa vo svojej praxi môže stretnúť s klientmi závislými na psychoaktívnych látkach. Pokladáme preto za dôležité, aby rozumel mechanizmom vzniku závislosti a účinkom, ktoré jednotlivé psychoaktívne látky spôsobujú.

 

 

By |29. decembra 2021|Categories: Aktuality|

About the Author: