Vedecká monografia „Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia“

Home/Aktuality/Vedecká monografia „Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia“

Vedecká monografia „Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia“

Pre efektívnu prácu s dobrovoľníkmi v organizácií je nevyhnutné poznať jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov. Čím je kvalitnejšia práca s dobrovoľníkmi, tým je kvalitnejšia ich pomoc cieľovej skupine organizácie.

Našim cieľom bolo preskúmať, ako prebieha manažment dobrovoľníkov vo vybraných sociálnych neziskových organizáciách, ktoré etapy sú pre nich najnáročnejšie a čo vnímajú v rámci ich realizácie ako deficit alebo výzvu k zlepšeniu a na základe týchto aspektov navrhnúť riešenia.

Monografia je štruktúrovaná do piatich kapitol. Prvá kapitola predstavuje teoretické východiská skúmanej problematiky. Objasňujeme dobrovoľníctvo, typológiu dobrovoľníctva, prínosy dobrovoľníctva a stav dobrovoľníctva vo svete. Druhá kapitola je venovaná etapám manažmentu. Analyzujeme jednotlivé etapy, ku ktorým patrí: plánovanie dobrovoľníckeho programu, získavanie a výber dobrovoľníkov, uzatvorenie zmluvy, príprava dobrovoľníkov, vedenie, podpora a supervízia dobrovoľníkov, oceňovanie a odmeňovanie dobrovoľníkov, ukončenie spolupráce s dobrovoľníkmi. Tretia kapitola je metodologická, kde predstavujeme náš výskum – ciele, metódy a zber dát. Štvrtá kapitola predstavuje výsledky nášho výskumu, ktorý sme realizovali s koordinátormi dobrovoľníkov v neziskových organizáciách a kde sa nám vyjadrili k problematike jednotlivých etáp manažmentu dobrovoľníctva, vrátane jeho nedostatkov. V poslednej kapitole prinášame konfrontáciu našich zistení s inými výskumami a taktiež návrhy pre prax, ktoré by mohli dopomôcť k efektívnejšiemu manažmentu dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

V rámci výskumu sme analyzovali jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov, ktoré koordinátori dobrovoľníkov využívajú v skúmaných organizáciách. Patrí k nim príprava a plánovanie dobrovoľníckeho programu, získavanie dobrovoľníkov, výber dobrovoľníkov, príprava dobrovoľníkov, administratíva dobrovoľníctva, vedenie a podpora dobrovoľníkov a ukončenie spolupráce s dobrovoľníkom.

Monografia podrobne opisuje jednotlivé etapy manažmentu dobrovoľníkov priamo v praxi, no taktiež prináša aj kľúčové body, ktoré tvoria problematické oblasti v manažmente dobrovoľníkov, ako aj návrhy na ich riešenie.

Monografia môže osloviť odborníkov a vedcov, ktorí sa zaoberajú problematikou manažmentu dobrovoľníkov, nakoľko poukazuje aj na kľúčové body, ktoré predstavujú problém v manažmente dobrovoľníkov na Slovensku. Môže byť podkladom aj pre implementáciu problematiky manažmentu dobrovoľníkov na vysokých školách pre odbor sociálna práca, nakoľko práve sociálni pracovníci prevažne zastávajú funkciu koordinátorov dobrovoľníkov. V praktickej rovine monografia môže byť prínosom pre koordinátorov dobrovoľníkov v organizáciách, ale aj pre organizácie, ktoré ešte len uvažujú o aplikácii manažmentu dobrovoľníkov.

By |28. decembra 2020|Categories: Aktuality|

About the Author: